Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej „Gotania”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Lokalna Organizacja Turystyczna „Gotania”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.); ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niniejszego Statutu.
3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb realizacji swoich celów stowarzyszenie może działać także za granicą.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Hrubieszów.
5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
6. Lokalna Organizacja Turystyczna „Gotania” jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
8. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.
9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
10. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem: Lokalna Organizacja Turystyczna „Gotania” i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i zakres działania Organizacji

§2

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. promocja historycznego i geograficznego obszaru związanego z osadnictwem Gotów jako atrakcyjnego miejsca turystycznego,
2. prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki,
3. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym obszaru „Gotania”,
4. zwiększanie liczby turystów odwiedzających obszar „Gotania”,
5. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
6. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego „Gotania”,
7. stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej,
8. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
9. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze „Witajcie w Gotanii”,
10. inicjowania i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki,
11. aktywizacja obszarów wiejskich „Witajcie w Gotanii” poprzez rozwój na jej terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą,
12. stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych,
13. koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie naszego regionu,
14. promocja i angażowanie środowisk biznesowych do uczestnictwa i rozwoju marki.

§3

Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zaresie turystyki.
2. Udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz własnej strony internetowej.
4. Opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów statutowych stowarzyszenia.
5. Organizację spotkań i imprez promocyjnych.
6. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami, krajowymi i zagranicznymi.
7. Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakresie infrastruktury turystycznej.
8. Zarządzanie marką „Witajcie w Gotanii”.
9. Ścisłą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach obszaru celem zachowania istotności, spójności i unikalności marki,
10. Monitoring i wsparcie wszelkich inicjatyw turystycznych inicjowanych na obszarze marki.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych:

1. 58.11.Z PKD wydawanie książek
2. 58.13.Z PKD wydawanie gazet
3. 58.14.Z PKD wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4. 47.53.Z PKD sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 55.10.Z PKD hotele i podobne obiekty zakwaterowania
6. 55.20.Z PKD obiekty noclegowe turystyczne i miejsca któtkotrwałego zakwaterowania
7. 55.30.Z PKD pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
8. 55.90.Z PKD pozostałe zakwaterowania
9. 79.12.Z PKD działalność organizatorów turystyki
10. 79.11.B PKD działalność pośredników turystycznych
11. 79.11.A PKD działalność agentów turystycznych
12. 79.90.A PKD działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
13. 79.90.B PKD działalność w zakresie informacji turystycznej
14. 79.90.C PKD pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
15. 72.19.Z PKD badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
16. 74.90.Z PKD pozostała działalnosć profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 82.30.Z PKD działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
18. 82.91.Z PKD działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
19. 85.59.B PKD pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
20. 94.99.Z PKD działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
21. 91.02.Z PKD działalność muzeów
22. 93.19.Z PKD pozostała działalność związana ze sportem
23. 93.29.Z PKD pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
24. 96.04.Z PKD działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

Członkowie Organizacji dzielą się na:

1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne działające na rzecz turystyki, które zostały przyjęte przez Zarząd stowarzyszenia, po złożeniu w formie pisemnej deklaracji woli wstąpienia do stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji,
2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia.

§7

Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
2. zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,
3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
4. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
5. wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności stowarzyszenia,
6. korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa stowarzyszenia,

§8

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. brania czynnego udziału w realizacji zadań stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
4. dbania o dobre imię stowarzyszenia.

§9

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osba prawna, która popiera działalnosć stowarzyszenia i deklaruje wsparcie na rzecz stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przyjęcie do stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§10

1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie za zgodą zainteresowanej osoby.
3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§11

1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:

1. uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
2. zgłaszanie do władz stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności stowarzyszenia,
3. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy stowarzyszenia i jego realizacji.

§12

Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:

1. brania czynnego udziału w realizacji zadań stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3. dbania o dobre imię stowarzyszenia.

§13

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego w formie pisemnej zarządowi stowarzyszenia,
2. skreślenia z listy członka stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
3. wykluczenia członka z stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał stowarzyszenia,
4. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej

2. Od uchwały Zarządu stowarzyszenia w sprawie skreślenia, wykluczenia członka służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze i organa doradcze Organizacji

§14

1. Władzami organizacji są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

2.Zarząd, Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§15

1. Członkowie zwyczajni i wspierający, które są osobami prawnymi uczestniczą w pracach stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela, który w jego imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do stowarzyszenia.
2. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt.1 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§16

1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź uchwała władz stowarzyszenia.
3. Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez władze stowarzyszenia w formie uchwał.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§17

Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§18

Walne zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd stowarzyszenia co rok, nie później niż do końca kwietnia każdego roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołujący go Zarząd stowarzyszenia powiadamia członków za potwierdzeniem co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

§20

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku przez Komisję Rewizyjną, 1/4 członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy przez Zarząd, jeżeli wymaga tego pilny interes stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, pomimo ciążącego na nim obowiązku. Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna lub członek stowarzyszenia upoważniony na piśmie przez 1/4 pozostałych członków zwyczajnych.

§21

1. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni stowarzyszenia,
2. członkowie honorowi z głosem doradczym,
3. członkowie wspierający oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.

2. We wszystkich głosowaniach przedstawicielowi członka zwyczajnego przysługuje jeden głos.

§22

1. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować skutecznie wiążące uchwały jeśli obecnych jest na nim 1/2 członków zwyczajnych.
2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków z powodu braku wymaganej, określonej w ust.1. ilości członków – w tym samym dniu i miejscu w pół godziny później niż wskazana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zwołane jest Walne Zebranie Członków w drugim terminie, władne do podejmowania skutecznie wiążących uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

§23

1. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie, za wyjątkiem tych spraw, w których Zebranie postanowi, że głosowanie odbywa się tajnie.
2. Pozostałe kwestie związane z przebiegiem Walnego Zebrania określa regulamin przedstawiony przez Zarząd organizacji i uchwalony przez Walne Zebranie.

§24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. uchwalenie zmian Statutu stowarzyszenia,

2. uchwalenie regulaminów wewnętrznych stowarzyszenia,
3. uchwalenie programów działania stowarzyszenia,
4. wybór oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolatorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. nadawanie godności człowieka honorowego stowarzyszenia,
8. zatwierdzanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
9. podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność stowarzyszenia i jego organów,
10. ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd,
11. ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów stowarzyszenia,
12. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, i członków stowarzyszenia,
13. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze stowarzyszenia,
14. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
15. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przekazania jej majątku.

Zarząd
§25

1. Zarząd składa się z 3-7 osób.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
3. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.
5. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w obecności przewodniczącego Walnego Zebrania Członków określa zadania i funkcje członków Zarządu.
6. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu stowarzyszenia, cofnięcia mu rekomendacji przez reprezentowanego przez niego członka stowarzyszenia jak również w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, Zarządowi przysługuje prawo dokoptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokoptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Zebranie Członków.
7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu stowarzyszenia lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
8. W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
9. Zarząd swoje funkcje kierowania stowarzyszenia może wykonywać przy pomocy Biura stowarzyszenia.
10. Biurem Organizacji kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym stowarzyszenia.
11. Dyrektor Biura wykonuje funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura.
12. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes Zarządu.

§26
Zarząd jest organem zarządzającym Organizacją, do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Organizacji,
3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członków stowarzyszenia,
5. zaciąganie zobowiązań w imieniu stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów,
6. przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich wykonania,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
9. powoływanie biura stowarzyszenia, jego dyrektora oraz głównego księgowego lub zlecenie wykonywania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom,
10. wyznaczanie na podstawie uchwał osób upoważnianych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia,
11. opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
12. określenie zakresu pracy biura stowarzyszenia i nadzór nad nim,
13. skreślanie z listy członków,
14. określenie sposobu pobierania składek członkowskich,

§31

1. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis: Prezesa lub Wiceprezesa względnie osoby upoważnionej przez Prezesa.
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji

§33

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
3. W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.

Galeria

Ciekawostki

W dzień św. Michała król Władysław Jagiełło przebywając na Zamku Górnym we Lwowie, nadał prawa miejskie królewskiej wsi Rubieszów w ziemi Chełmskiej i powołał mieszczanina chełmskiego - Bartłomieja - na stanowisko wójta nowego miasta.
Nadanie przywilejów targowych przez króla Zygmunta Starego.
Zygmunt August nadaje Hrubieszowowi herb, rozkazuje otoczyć miasto wałami wraz z umocnieniami obronnymi i domami - bramami - Chełmska i Bełską. Drewniany zamek otoczony został osobną fosą.
Miasto zostaje siedzibą władz obwodu w woj. lubelskim.

Dane kontaktowe

Kontakt

  • mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów
  • 799 110 761
  • gotania.lot@gmail.com
  • www.lotgotania.pl